top of page

Om Universell utforming

Fresing av skilt i universell utforming
Universell utformet veifinning
Taktilt akrylskilt med braille
Trappesikring på skole
Universelt utformet stolpe
Ledelinjer og trappeneser
Kollisjonssikring på glass
UUTB henvisningsskilt på vegg
UUTB markering av heis og etasje
UUTB informasjonstavle
Universelt utformet dørskilt orange
Trappesikring
UUTB i Triline
Kollisjonssikring i gang
Farefelt og trappeneser på skole
universell utforming med arkitekt
Glassmerking
Dekorativ trappesikring i gult
Delikat dørskilt UUTB

Skilt har en åpenbar funksjon i og rundt bygg. Skilting er en viktig forutsetning for å kunne finne frem og orientere seg på en trygg måte. Du har kanskje ikke tenkt på det men god, tydelig og riktig skilting er avgjørende for logistikken, flyten og opplevelsen av bygget. Det finnes vel knapt noe verre enn ikke å finne frem dit du skal!

 

Mangel på skilt, skilt med feil informasjon, for liten skift , for dårlig fargekontrast eller blanke overflater med refleksjon er vanlige feil. Skilt handler kort og godt om veifinning.


Nye lover og krav til universell utforming gjelder også i høyeste grad veifinning, skilt og informasjon i og utenfor bygg.


Universell utforming i norsk lovverk

  • Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Ot.prp.nr.44 (2007-2008).

  • Plan- og bygningsloven.

  • Lov om offentlige anskaffelser.

 

I tillegg kommer flere Norske standarder og veiledere med klare krav.
Universell utforming betyr at produkter er laget slik at flest mulig kan benytte produktet. Universelt utformede produkter har hele befolkningen som målgruppe, uavhengig av alder og funksjonsevne.
 

Alle skal kunne delta på samfunnets ulike arenaer enten det gjelder utdanning, arbeidsliv, kulturtilbud eller ta seg frem i det offentlige rom. Arbeid med universell utforming forutsetter kunnskap om mangfoldet i befolkningen, deriblant behovene til ulike grupper funksjonshemmede.
 

Universell utforming av skilt
Universell utforming av skilt og veifinning er et kompleks fagområdet som krever stor kunnskap om veifinnings-strategier, vurdering av farer (for eksempel kollisjonsrisiko og fallfarer), helhetlig og tydelig henvisning og hvordan kravene til utforming av skiltene skal tilfredsstilles.

 

Skilt som skal kunne leses av personer med nedsatt syn og blinde skal være utformet med taktil (følbar) tekst og symbol og suppleres med blindeskrift (braille). Skilt med universell utforming har meget god funksjon også for seende, barn, fremmedspråklige (gjennom symbolbruk), funksjonshemmede, personer med nedsatt syn, blinde og personer med nedsatt persepsjonsevne/orienteringsevne. Gode universelt utformende skilt er en nødvendighet for noen, men et gode for alle!
Solid kunnskap og erfaring hos Damslet Skilt
 

Damslet Skilt er nok landets ledende kunnskapssenter for universell utforming av veifinning, skilt og informasjon. Damslet Skilt har jobbet aktivt med å utvikle gode løsninger i snart 10 år og har gjennomført mange prosjekter både med planlegging, rådgivning og levering av skilt. Damslet Skilt står bak kompetansekjeden Universelle Skilt som har forhandlere i store deler av Norge.
 

Damslet Skilt tilbyr avklaringer, rådgivning, utarbeidelse av veifinningsstrategi og skiltplaner med dokumentasjon ihht lovverket. Damslet Skilt jobber aktivt med Norsk Standard, sitter i arbeidsgruppen til Norges Blinde Forbund, og samarbeider med det statlige rådgivningskontoret Universell Utforming AS og Likestillingsdepartementet og ombudsmannen.

"Helhetlig planlegging av skilt og forståelse av bruken av bygget er nøkkelen til en god løsning."

bottom of page